Generalforsamling 2022  referat

Løverne – Rungsted Golfklub


Referat af generalforsamling

28. september 2022 kl 18.30 i RGK
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om året og visioner for næste år

3. Beretning om foreningens økonomi, herunder fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 01.09.2021 - 31.08.2022.

4. Bestyrelsen foreslår, at regnskabsåret ændres fra 1.9-31.8 til 1.1-31.12 med virkning fra 1.1.2023. Det medfører følgende ændring af vedtægternes punkt 9.3:

        Beretning om foreningens økonomi, herunder aflægning af foreningens regnska for regnskabsåret 1.1-31.12. Budget for næste år kan fremlægges såfremt

        det skønnes hensigtmæssigt.

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14. sep.)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se pkt 4)

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Robert Leth, Robert Leth, Thomas Møller, Per Hollesen og Sten Warburg samt

    nyvalg af Claus Okholm.

6. Valg af revisor

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Drejet

7. Eventuelt1. Efter forslag fra formanden valgtes Knus Foldschack til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, dagsorden 

     i overensstemmelse med vedtægterne og og alle formaliteter i øvrigt overholdt.


2. Formand Niels Holger Hansen aflagde beretning om året og skitserede bestyrelsens visioner for næste år. Beretningen blev taget til efterretning med akklamation.


3. Kasserer Per Hollesen fremlagde og gennemgik revideret regnskab for regnskabsåret 01.09.2021-31.08.2022. Regnskabet blev godkendt.


4. Bestyrelsen havde foreslået, at regnskabsåret ændres fra 1.9-31.8 til 1.1-31.12 og deraf følgende konsekvens for vedtægterne. Forsamlingen godkendte forslaget.


5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag var modtaget.


5. Bestyrelsens indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget. Genalgt blev således Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Robert Leth, Thomas Møller, Per Hollesen,            og Sten Warburg, mens Claus Okholm nyvalgtes.


6. Poul Erik Drejet blev genvalgt som revisor.


7. Under eventuelt takkede Jørgen Kemp for mangeårig deltagelse i Løverne og bestyrelsen.


Generalforsamling blev herefter erklæret afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god og effektiv mødeledelse, og man gik videre i aftenens forløb.

Rungsted, den......29. september 2022.................
_________________________                         __________________________


   Knus Foldschack                                           Niels Holger Hansen

     Dirigent                                                           Formand


ref/Niels Holger Hansen