Generalforsamling 2021  referat

Løverne – Rungsted Golfklub


Referat af generalforsamling

29. september 2021 kl 18.30 i RGK
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om året og visioner for næste år

3. Beretning om foreningens økonomi, herunder fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 01.09.2020 - 31.08.2021.

4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 15. sep.)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se pkt 4)

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Jørgen Kemp, Erling Krøll, Robert Leth, Lars Bo Skaanild, Thomas Møller og Per Hollesen samt

    nyvalg af Sten Warburg.

6. Valg af revisor

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Drejet

7. Eventuelt1. Efter forslag fra formanden valgtes Henrik Bræmer til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, og alle formaliteter

    overholdt.


2. Formand Niels Holger Hansen aflagde beretning om året og skitserede bestyrelsens visioner for næste år. Beretningen blev taget til efterretning med akklamation.


3. Kasserer Thomas Møller fremlagde og gennemgik revideret regnskab for regnskabsåret 01.09.2020-31.08.2021. Regnskabet blev godkendt.


4 .Ingen forslag var fremsendt til behandling.


5. Bestyrelsens indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget. vGenalgt blev således Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Jørgen Kemp, Erling Krøll, Robert Leth, Lars      Bo Skaanild, Thomas Møller og Per Hollesen, mens Sten Warburg nyvalgtes.


6. Poul Erik Drejet blev genvalgt som revisor.


7. Under eventuelt ønskede ingen ordet.


Generalforsamling blev herefter erklæret afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god og effektiv mødeledelse, og man gik videre i aftenens forløb.

Rungsted, den......30. september 2021.................
_________________________                         __________________________


   Henrik Bræmer                                           Niels Holger Hansen

     Dirigent                                                           Formand


ref/Erling Krøll