Generalforsamling 3. april 2024  referat

Løverne – Rungsted Golfklub


Referat af generalforsamling

3. april 2024 kl 18.30 i RGK
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om året og visioner for næste år

3. Beretning om foreningens økonomi, herunder fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 01.09.2022 - 31.12.2023.

4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14. sep.)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Robert Leth, Robert Leth, Thomas Møller, Per Hollesen, Claus Okholm og Sten Warburg.

6. Valg af revisor

    Bestyrelsen foreslår nyvalg af Thomas Møller

7. Eventuelt1. Efter forslag fra formanden valgtes Henrik Bræmer til dirigent.

    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og alle formaliteter i øvrigt overholdt.      Det konstateredes at nummeringen af dagsordenspunkterne sprang fra 4 til 6.


2. Formanden, Niels Holger Hansen, aflagde beretning om året og skitserede bestyrelsens visioner for næste år. Beretningen blev taget til efterretning med akklamation.


3. Kasserer Per Hollesen fremlagde og gennemgik revideret regnskab for regnskabsåret 01.09.2022 – 31.12.2023. Regnskabet blev godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag var modtaget.


6. Bestyrelsens indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget. Genvalgt blev således Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Robert Leth, Thomas Møller, Per Hollesen,          Claus Okholm og Sten Warburg.


7. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Thomas Møller nyvalgt som revisor.


8. Under eventuelt ønskede ingen ordet.


Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god og effektiv mødeledelse, og man gik videre i aftenens forløb.

Rungsted, den......04. april 2024.................
______(underskrevet)_____                         ______(underskrevet)_____


         Henrik Bræmer                                          Niels Holger Hansen

              Dirigent                                                           Formand


ref/Niels Holger Hansen