Vedtægter for Onsdagsherrerne/Løverne

(Senest ændret på generalforsamlingen 2022)

(vedr. pkt 3: HCP ændret fra 31,8 til 31,9 - administrativ ændring af bestyrelsen 6. marts 2023)1. Foreningens navn er Onsdagsherrerne – i daglig tale kaldet Løverne – med hjemsted i Rungsted Golf Klub


2. Foreningens formål er at samle medlemmerne af Løverne til ugentlige golfmatcher og socialt samvær i øvrigt


3. Som medlemmer kan optages alle mandlige medlemmer af RGK som er fyldt 25 år med max. HCP 31,9. Medlemskab anses først gældende når kontingent for sæsonen er betalt. Desuden er RGK’s  maksimumsgrænser for deltagelse i almindelige matcher også gældende for deltagelse i Løvernes matcher


4. Der spilles fra april til september/oktober efter nærmere aftale med RGK og efter de af bestyrelsen fastsatte spilleregler, der opsættes på Løvernes Informationstavle eller offentliggøres på Løvernes hjemmeside www.rungstedloever.dk.


5. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingentet skal dække præmiekøb, samt anvendes til opfyldelse af foreningens formål.


6. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer af Løverne, og den vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og andre ansvarsposter. Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv med virkning til næste ordinære generalforsamling


7. Formanden tegner bestyrelsen alene.


8. Generalforsamlingen afholdes under middagen på første spilledag og skal være varslet ved opslag på Løvernes Informationstavle og Løvernes hjemmeside www.rungstedloever.dk senest 3 uger før generalforsamlingsdagen.

 

9. Dagsorden ved generalforsamlinger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for året og visioner for næste år

3. Beretning om foreningens økonomi, herunder aflægning af foreningens regnskab for regnskabsåret 1.1-31.12.   Budget for næste år kan fremlægges såfremt det skønnes hensigtmæssigt

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

    Der udarbejdes et kortfattet referat af generalforsamlingens forløb og beslutninger.


10.  Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen


11. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer der skal behandles på generalforsamlingen skal være kommet til medlemmernes kendskab senest 8 dage før generalforsamlingen.


12. Meddelelser fra foreningen, der er opsat på Løvernes informationstavle og offentliggjort på Løvernes hjemmeside www.rungstedloever.dk, betragtes som værende kommet til medlemmernes kendskab.


13. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ophævelse af foreningen kræver, at beslutningen vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I forbindelse med ophævelse skal der træffes bestemmelse om anvendelse af den eventuelle kassebeholdning. Dette kan kun ske til et almennyttigt formål. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder Løvernes vandrepokal (Lundborg Pokalen) og de øvrige vandrepokaler RGK og kan kun genindstiftes efter de gældende spilleregler.

Stemmeret kan ikke udøves ved skriftlig fuldmagt.


14. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker det og skal indkaldes med 2 ugers varsel.


15. Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde oplyses ved opslag på Løvetavlen eller på hjemmesiden www.rungstedloever.dk


Løvernes bestyrelse

Niels Holger Hansen

Formand

email: nhh@rungstedloever.dk

Finn Henriksen

email: finn.henriksen@privat.dk

Thomas Møller

email: tml@deas.dk

Robert Leth

email: robert.leth@hotmail.com

Per Hollesen

Kasserer

email: perhollesen@mail.dk

Sten Warburg

email: warburg@asdlhome.dk

Claus Okholm

email: co@hcokholm.dk