Generalforsamling 2019 - referat

Løverne – Rungsted Golfklub


Referat af generalforsamling

2. oktober 2019 kl 18.30 i RGK
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om året og visioner for næste år

3. Beretning om foreningens økonomi, herunder fremlæggelse af regnskab for

    Regnskabsåret 01.09.2018 - 31.08.2019.

4. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:

              a. Punkt 3 (ændringen markeret med kursiv):

               ”Som medlemmer kan optages alle mandlige medlemmer af RGK som er fyldt 25 år med max. HCP 31,8.

              b. Punkt 13 (ændringen markeret med kursiv):

                ”I forbindelse med ophævelse skal der træffes bestemmelse om anvendelse af den eventuelle kassebeholdning. Dette kan kun ske til et almennyttigt formål.”

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 18. sep.)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se pkt 4)

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Jørgen Kemp, Erling Krøll, Robert Leth, Knud Sjørup og Lars Bo Skaanild samt nyvalg af Thomas Møller og          Per Hollesen.

7. Valg af revisor

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Drejet

8. Eventuelt1. Som dirigent valgtes Henrik Bræmer, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


2. Formanden, Niels Holger Hansen aflagde beretning for det forløbne år og berørte bestyrelsens visioner for fremtiden. Beretningen blev af forsamlingen taget til efterretning            med akklamation.


3. Kasserer Per Hollesen aflagde regnskab for året 01.09.2018-31.08.2019 og gennemgik Løvernes økonomi. Regnskabet blev godkendt, og heller ikke her udeblev akklamationen.


4. Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til ændring af vedtægterne (ændringerne markeret med kursiv):

    a. Punkt 3: ”Som medlemmer kan optages alle mandlige medlemmer af RGK som er fyldt 25 år med max. HCP 31,8.

    b. Punkt 13: ”I forbindelse med ophævelse skal der træffes bestemmelse om anvendelse af den eventuelle kassebeholdning. Dette kan kun ske til et almennyttigt formål.”

   Formanden motiverede ændringerne, der blev godkendt af forsamlingen.


5 .Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var fremsendt.


6. Bestyrelsens indstilling til genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Jørgen Kemp, Erling Krøll, Robert Leth, Knud Sjørup og Lars Bo Skaanild            samt nyvalg af Thomas Møller og Per Hollesen blev vedtaget af forsamlingen.


7. Der blev vedtaget genvalg af revisor Poul Erik Drejet.


8. Intet under eventuelt.


Generalforsamling blev herefter hævet, formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

Rungsted, den......3. oktober 2019.................
_________________________                         __________________________


   Henrik Bræmer                                           Niels Holger Hansen

     Dirigent                                                           Formand

OneWeb 2020 © Copyright