LØVERNE

Rungsted Golf Klub Onsdagsherrerne

Generalforsamling 2018 - referat

Løverne – Rungsted Golfklub


Referat af generalforsamling

3. oktober 2018 kl 18.30 i RGK
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om året og visioner for næste år

3. Beretning om foreningens økonomi, herunder fremlæggelse af regnskab for

    Regnskabsåret 01.09.2017 - 31.08.2018.

4. 4.Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes punkt 6 (ændringen markeret med kursiv):

    ”Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer af Løverne, og den vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og

      andre ansvarsposter. Ved vakance kan bestyrelsen sup¬plere sig selv med virkning til næste ordinære generalforsamling”.

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 19. sep.)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se pkt 4)

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Jørgen Kemp, Erling Krøll, Robert Leth og Lars Bo Skaanild samt nyvalg af Knud Sjørup.

7. Valg af revisor

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Drejet

8. Eventuelt1. Som dirigent valgtes Henrik Bræmer, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


2. Formanden, Niels Holger Hansen aflagde beretning for det forløbne år og skitserede bestyrelsens visioner for fremtiden. Forsamlingen tog beretningen til efterretning med

    akklamation.


3. Kasserer Mogens Jørgensen aflagde beretning om foreningens økonomi og fremlagde regnskab for regnskabsåret 01.09.2017 – 31.08.2018. Regnskabet blev godkendt.


4. Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til ændring af vedtægternes punkt 6 (ændringen markeret med kursiv): ”Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer af Løverne, og

   den vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og andre ansvarsposter. Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig

   selv med virkning til næste ordinære generalforsamling”.  Dirigenten konstaterede, at forslaget var en formalisering af gængs praksis, og forsamlingen godkendte herefter

   forslaget.


5 .Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var fremsendt.


6. Bestyrelsens indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer vedtaget: Niels Holger Hansen, Finn Henriksen, Jørgen Kemp, Erling Krøll, Robert Leth og Lars Bo Skaanild blev genvalgt.

    Nyvalgt til bestyrelsen blev Knud Sjørup.


7.Der blev vedtaget genvalg af revisor Poul Erik Drejet.


8.Intet under eventuelt.


Generalforsamling blev herefter erklæret afsluttet, formanden takkede dirigenten for god og effektiv mødeledelse, og man gik videre i aftenens forløb

Rungsted, den......4. oktober 2018.................
_________________________                         __________________________


   Henrik Bræmer                                           Niels Holger Hansen

     Dirigent                                                           Formand

OneWeb 2012 © Copyright